foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
89 624 20 16
kontakt@tbsszczytno.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. "JURAND" w Szczytnie


     Witamy na stronie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. "JURAND"
 
     Przedmiotem działalności Towarzystwa jest:
 
1. Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
2. Nabywanie budynków mieszkalnych.
3. Prowadzenie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu.
4. Wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Towarzystwa.
5. Sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności.
6. Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą:
  a) budowanie lokali mieszkalnych finansowanych ze środków własnych przyszłych właścicieli,
  b) pełnienie zastępstwa inwestorskiego.
 
 
     Podstawowe zadania TBS

     Spółka wykonuje zadania publiczne na podstawie umowy o administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta, zwanym „Właścicielem”, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zwanym „Zarządcą”. W/w umowa określa szczegółowe zasady zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi będącymi własnością Miasta.

     Między innymi są to:
- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych roboty ziemne,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- wykonywanie robót budowlanych murarskich,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- wykonywanie instalacji gazowych,
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- tynkowanie
- zakładanie stolarki budowlanej