foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
89 624 20 16
kontakt@tbsszczytno.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. "JURAND" w Szczytnie

     Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. "JURAND" w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tbsszczytno.pl.

     Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 02.11.2020r. Strona jest w trakcie opracowania, niektóre treści mogą być nie dostępne - są w przygotowaniu.

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań:

    - cel linku nie jest odpowiednio określony,
    - załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
    - pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
    - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

     Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

    - pochodzą z różnych źródeł,
    - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
    - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
    - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia: 14.11.2020r

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
    

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Deptuła, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 89 621 26 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

     Dostępność architektoniczna

     Budynek posiada dwie kondygnacje: parter oraz pierwsze piętro. Do wejścia znajdującego się na parterze oraz na pierwsze piętro budynku prowadzą schody stanowiące barierę architektoniczną.
Schody wyposażone są w poręcze. Przy wejściu do budynku znajduje się parking z miejscem przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Przy wejściu wewnątrz budynku umieszczona jest tablica informacyjna z podaną numeracją pokoi i pięter.
Zapewniono odpowiedni kontrast podłogi, ścian i drzwi. Szerokość korytarzy wynosi 130 cm, stan ten nie może zostać zmieniony ze względu na ograniczenie korytarza ścianami nośnymi. Toalety dla interesantów znajdują się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

     Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Stan w dniu 01.01.2021r. (raport otworzy się w zależności od konfiguracji komputera, w nowym oknie w programie do odczytu plików .pdf lub w nowym oknie przeglądarki internetowej)