foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
89 624 20 16
kontakt@tbsszczytno.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. "JURAND" w Szczytnie

     Regulamin dostępu i korzystania z serwisu „webSil” dostępnego ze strony internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego SP. z o.o. „JURAND” w Szczytnie


 • 1


    Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu Elektroniczny System Informacji Lokalowe zwanego dalej „webSil” dostępnego ze strony internetowej TBS https://tbsszczytno.pl oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.


 • 2
 1. Serwis webSil funkcjonuje w oparciu o dostęp do sieci Internet.
 2. Serwis webSil jest prowadzony jako usługa nieodpłatna i nie jest usługą w rozumieniu przepisów ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
  2002 r. nr 144 poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
 3. Serwis webSil służy celom informacyjnym i kontrolnym stanu na indywidualnym koncie lokalowym.
 4. Administratorem serwisu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. „JURAND” w Szczytnie zwanym dalej TBS.

 • 3
 1. Użytkownikiem serwisu może być osoba mająca tytuł prawny do lokalu należącego do wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej przez TBS oraz najemca lokalu mieszkalnego będącego w zasobach TBS, zwani dalej Użytkownikiem.
 2. Użytkownicy mają zapewniony dostęp do indywidualnego konta lokalowego, poprzez które możliwe jest uzyskanie danych dotyczących lokalu użytkownika w zakresie aktualnego wymiaru opłat, dokonanych wpłat, salda ogólnego oraz sald za wybrany okres, począwszy od 1 stycznia 2021 roku.
 3. Wniosek o dostęp do serwisu webSil dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. „JURAND” w Szczytnie.
 4. Zarejestrowanie Użytkownika może nastąpić tylko po złożeniu wniosku o dostęp do serwisu webSil. Wniosek o dostęp do serwisu webSil stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Po procesie rejestracji Użytkownik otrzymuje identyfikator (login) oraz hasło. Dostęp do serwisu zostanie aktywowany w ciągu 7 dni roboczych od poprawnie złożonego wniosku.
 6. W przypadku, gdy prawo do jednego lokalu przysługuje więcej niż jednej osobie, rejestracji może dokonać i uzyskać login i hasło tylko jedna spośród tych osób.
 7. Dostęp do serwisu webSil nadaje się bezterminowo, jednakże z przyczyn niezależnych od TBS może zaistnieć potrzeba ograniczenia dostępu do serwisu celem wykonania prac konserwacyjno-aktualizacyjnych.
 8. TBS zobowiązany jest do usunięcia danych Użytkownika serwisu webSil z listy użytkowników i zablokowania dostępu do konta na jego żądanie złożone w formie pisemnej.
 9. W przypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu dostęp do konta Użytkownika serwisu webSil zostanie niezwłocznie zablokowany z jednoczesnym usunięciem jego danych z listy użytkowników.
 10. TBS ma prawo zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa.

 

 • 4
 1. Serwis webSil działa w oparciu o automatyczne generowanie informacji. Informacje uzyskane przez użytkownika serwisu webSil za jego pośrednictwem nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec TBS. W każdym przypadku wątpliwości co do
  prezentowanych danych, należy skontaktować się z pracownikiem TBS w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 2. Saldo rozliczeń dla poszczególnych lokali na dany dzień może nie uwzględniać wpłat, które nie zostały jeszcze zaewidencjonowane na indywidualnym koncie klienta.
 3. TBS nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność użytkowania serwisu webSil z powodu przerw konserwacyjnych oraz przyczyn niezależnych od TBS jak uszkodzenia urządzeń dostępowych, brak dostępu do Internetu, działania sił wyższych itp.
  4. TBS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia identyfikatora oraz hasła w przypadkach ich udostępniania przez Użytkowników osobom trzecim.
 4. TBS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu webSil.

 • 5
 1. TBS zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania serwisu webSil. TBS może w każdej chwili modyfikować usługi dostępne w serwisie webSil, a także zawieszać ich działanie lub dodawać dodatkowe usługi. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej TBS.
 2. TBS oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych webSil wykorzystywane będą wyłącznie w celach statutowych i związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
 3. TBS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku zmiany treści niniejszego regulaminu TBS zamieści na stronie internetowej listę zmian lub tekst jednolity regulaminu. Zmiany opublikowane na stronie internetowej TBS uważa się za prawidłowo doręczone Użytkownikowi.
 5. Niniejszy regulamin został przyjęty zarządzeniem Dyrektora TBS Nr. 5/2022

 

 

 

Załącznik Nr.1 do Regulaminu

 

 

 

                                                                                                          Szczytno, dn. ……………..

 

DEKLARACJA

 

            Ja niżej podpisany ………………………………………….. właściciel/najemca lokalu przy
ul. …..………………………………………………………………………………………. deklaruję chęć korzystania z
Elektronicznego Systemu Informacji Lokalowej.

            Mój adres e-mail do rejestracji ………………………………………………

  

                                                                                                           ……………………………………

                                                                                                                      (PODPIS)